Tomas Vavricek


Fluoid Heaven

Teorie zmizení" navrhuje, aby autoportréty prostřednictvím své digitalizace a následného zobrazení riskovaly narušení autenticity identity, protože jednotlivci se nevědomě vzdalují svého pravého já v honbě za idealizovanými digitálními osobnostmi.

Fluoid Heaven

Disappearance Theory' proposes that self-portraits, through their digitization and subsequent display, risk the erosion of identity authenticity as individuals unconsciously distance themselves from their true selves in pursuit of idealized digital personas.


CZ

Jeden z prvních průzkumníků světa inteligence nelidské, lidmi však vytvořené, inteligence umělé a jí generovaných vesmírů, jenž zažívá v současnosti strmou akceleraci. Nejen to - absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, pohybující se neustále mezi různými médii, jehož srdce však nejvíce patří digitálu a umělecké skupině AVTV, která tvoří audiovizuální shows.

Pro výstavu připravil dílo, které je jako labyrint lidské identity, inspirovaný myšlenkami francouzského filozofa Gillese Deleuze. Vstup do tohoto virtuálního světa je jako vstup do snu, do kaleidoskopu, kde se autoportréty mění a pulzují transhumanismem. Jeho dílo je více než jen vizuální zážitek. Je to otázka o podstatě naší existence v digitálním věku, kde se hranice mezi člověkem a strojem stávají stále nejasnější.

Je to výzva k zamyšlení se nad tím, co znamená být člověkem v éře technologie a jak můžeme najít rovnováhu mezi naším vnitřním světem a vnějším světem strojů. Skrze obrazy se však můžeme i my naopak ponořit do hlubokého snění strojové inteligence s klasickou lidskou touhou vše kolem sebe antropomorfizovat.

ENG

One of the first explorers of the world of non-human, but man-made, artificial intelligence and its generated universes, which is currently experiencing a steep acceleration. Not only that - a graduate of the Academy of Fine Arts in Prague, constantly moving between different media, but whose heart belongs most to the digital realm and the AVTV art group, which creates audiovisual shows. For the exhibition, he has prepared a work that is like a labyrinth of human identity, inspired by the ideas of the French philosopher Gilles Deleuze. Entering this virtual world is like entering a dream, a kaleidoscope where self-portraits change and pulsate with transhumanism. His work is more than just a visual experience. It is a question about the nature of our existence in the digital age, where the boundaries between man and machine are becoming increasingly blurred. It is an invitation to reflect on what it means to be human in the age of technology and how we can find a balance between our inner world and the outer world of machines. 

Through images, however, we can also, in turn, immerse ourselves in a deep reverie of machine intelligence with the classic human desire to anthropomorphize everything around us.

Co byla tvoje oblíbená či nezapomenutelná akce?

„V posledních letech jsem fascinován trendem black boxes, kde panuje tma a depresivní atmosféra, lidé namísto kolektivního spojování se tančí osamoceni. V rámci projekce na silvestrovské párty Velvet jsem svoji projekci ztmavil a zjemnil, aby nerušila. Překvapilo mne, jak příjemně tuto subtilní vizualizaci pacienti v ústavu pro depresi přijali.“

What was your favorite or unforgettable event?

“In recent years I have been fascinated by the trend of black boxes, where darkness and depressing atmosphere prevail, people dance alone instead of joining together collectively. For Velvet NYE party I darkened and softened my projection so it wouldn’t distract. I was surprised at how well this subtle visualisation was received by the patients in the institution for the depressed.”