From the Rave to the Gallery


CZV hlubinách jeskyně, kde první lidé kdysi objevili ohněm prosvětlenou tmu, se narodila touha po spojení, po rituálu, po umění, po sebevyjádření se, po svobodě. Bubny duněly, ohně tancovaly na pomalovaných stěnách a mysl byla ohýbána pod vlivem přírodních látek. Tento archetypální moment, kdy se člověk oddával kolektivní extázi, se nyní znovuzrodil v podobě moderního rave. Prostoru, který nám dává až terapeutickou možnost odpojit se nejen od problémů okolního světa, ale také od vlastní osobnosti a být zajedno s ostatními, zahaleni kouřem a vlnící se v až sakrálním dunění. Světelné instalace dnešních rave party jsou dědici oněch pradávných ohňů a DJs spolu se světelnými tvůrci pak našimi současnými šamany a druidy, kněžími, kteří nás provádějí nocí plnou elektronických rytmů, bubnů pro náš věk. 


Skupinová výstava ELEKTROSALON s podtitulem From the Rave to the Gallery představuje umělce, kteří se vyvíjeli v tomto fascinujícím prostředí. Začínali jako visual makers nebo osvětlovači na rave a klubové scéně, kde měli možnost experimentovat, dělat chyby a růst. Růst v originální osobnosti nejen se specifickým charakterem, ale také svým vlastním vizuálním podpisem. Tito umělci, kteří se mezi sebou většinou znají a již spolu spolupracovali, tvoří specifickou scénu light designérů. Společně definují jeden umělecký směr, ve kterém jsou si navzájem inspirací i soupeři. 


Rave je více než jen taneční večírek; je to gesamtkunstwerk, celistvé umělecké dílo, kde se spojuje prostor, zvuk a vizuál. A právě vizuální umělci svými světelnými instalacemi do velké míry definují atmosféru večírku. Staví moderní oltáře, kolem nichž se koná skupinový rituál. Rituál rozpouštějící ego s důrazem na již zmíněný a důležitý společný prožitek energie. 


V galerijním prostoru se tito vizuální tvůrci setkávají poprvé mimo klubové prostředí. Někteří z nich představují své současné myšlenky a tvorbu, zatímco jiní se ohlížejí nazpět a aktualizují své dříve realizované projekty. Název výstavy ELEKTROSALON odkazuje na formát salonních výstav, populární na přelomu minulého století, a nabízí divákům možnost hledat společné rysy a propojení mezi jednotlivými autory.

ENGIn the depths of the cave, where the first humans once discovered the fire-lit darkness, a desire for connection, for ritual, for art, for self-expression, for freedom was born. Drums rumbled, fires danced on painted walls, and minds were bent by natural substances. This archetypal moment of indulging in collective ecstasy has now been reborn in the form of the modern rave. A space that gives us an almost therapeutic opportunity to disconnect not only from the problems of the outside world, but also from our own personalities and be at one with others, shrouded in smoke and undulating in an almost sacred rumble. The light installations of today's rave parties are heirs to those ancient fires, and DJs along with light makers are then our contemporary shamans and druids, priests who guide us through a night of electronic beats - drums for our age.


The group exhibition ELEKTROSALON, subtitled From the Rave to the Gallery, presents artists who have evolved in this fascinating environment. They started as visual makers or lighting designers in the rave and club scene, where they had the opportunity to experiment, make mistakes and grow. Growing into original personalities with not only a specific character, but also their own visual signature. These artists, who mostly know each other and have worked together before, form a specific scene of light designers. Together they define an artistic direction in which they are both inspiration and rivals.


A rave is more than just a dance party; it is a gesamtkunstwerk, a complete work of art where space, sound and visuals come together. And it is the visual artists who largely define the party atmosphere with their light installations. They build modern altars around which a group ritual takes place. A ritual that dissolves the ego with an emphasis on the aforementioned and important shared experience of energy.


In the gallery space, these visual artists meet for the first time outside of a club setting. Some of them present their current ideas and work, while others look back and update their previously realized projects. The title of the exhibition, ELEKTROSALON, refers to the format of salon exhibitions popular at the turn of the last century, and offers viewers the opportunity to look for commonalities and connections between the artists.Koupit lístek / Get your ticket HERE