Tereza Bartůňková


Erorr Mirorr


Kresba vzniká a zaniká. 

Pohled na sebe, skrz sebe, za sebe.

Zjizvené zrcadlo.

Zjevování obrazu, který každý vidí jinak.

Svět v zrcadle je v něm samotným.

Vnitřní svět se mísí s vnějším.

Rána je místo, kde do vás vstupuje Světlo. - Rumi.


Erorr Mirorr


The drawing appears and disappears.

A gaze at yourself, through yourself, behind yourself.

A scarred mirror.

Revealing an image that everyone sees differently.

The world in the mirror is within itself.

The inner world blends with the outer.

The wound is where the light enters you. - Rumi.
CZ

Může být rave i pohádkou? Ve světě, kde se stíny, siluety a světlo prolínají v mihotavých tancích, pracuje také umělecká alchymistka Tereza Bartůňková. Známá svými až naivně snovými díly, přináší do temných jeskyní ravů nádech bezpečí a tajemných příběhů, aspektů, jež reflektují samotnou její osobnost. S hřejivou energií, která neméně odráží barvu jejího ducha, Tereza zve diváky do světa, kde se hranice mezi reálným a fantazijním smazává. Sama mezi různými světy dokáže velmi dobře putovat. Její umělecká praxe zahrnuje širokou škálu médií, od vizuálního pojetí ravů, až po vytváření scénického a světelného designu pro dětská a divadelní představení, ruku v ruce s kresbou, grafikou a fotografí. Ve své tvorbě se zaměřuje na afektivní sílu světla a atmosféry, vytváří pomíjivé momenty a odhaluje skryté aspekty reality. Pracuje intuitivně, tvoří příběhy a myšlenky, které vznikají samy od sebe. Pro tuto výstavu se pustila do nové výzvy, gravírování do skla, kde motiv zůstává záhadou, neboť využívá automatickou kresbu. Tereza se tak zamýšlí nad pomíjivostí eventové tvorby a srovnávájí jí s touhou vytvářet díla, která mohou lidé vidět opakovaně. 

ENG

Can a rave be a fairy tale? In a world where shadows, silhouettes and light intermingle in shimmering dances, also works artistic alchemist Tereza Bartůňková. Known for her almost naively dreamy works, she brings a touch of safety and mysterious stories to the dark caves of raves, aspects that reflect her very personality. With a warm energy that no less reflects the colour of her spirit, Tereza invites the audience in a world where the line between the real and the fantasy blurs. She herself is able to wander between different worlds very well. Her artistic practice encompasses a wide range of media from visually enriching raves, to creating scenic and lighting design for children's and theatre performances hand by hand with drawing, printmaking and photography. Her work focuses on the affective power of light and atmosphere, creating ephemeral moments and revealing hidden aspects of reality. She works intuitively, creating stories and ideas that emerge on their own. For this exhibition she has taken on a new challenge - engraving in glass, where the motif remains a mystery as she works with her free hand and mind. Tereza is questioning the ephemerality of event art and reflect trough desire to create works that people can see repeatedly.

Co byla tvoje oblíbená či nezapomenutelná akce?


„Cukr Kolonie (2021). Během příprav to bylo jak v mraveništi! Kmenový souznění. Historický skanzen se nám pod rukama na noc změnil v mimozemské, kouzelné místo. Horká noc, hořící kostel, z hlavní věže se kouřilo a lidi kolen ní tančili jak kolem totemu. Všude černý opálený dřevo, ráno déšť. Nádherná apokalypsa.“
What was your favorite or unforgettable event?

“Cukr Colony (2021). During the preparations, it was like an anthill! Tribal harmony. The historic open-air museum turned into an alien, magical place under our hands for the night. A hot night, a burning church, smoke coming from the main tower and people 
dancing around it as if around a totem. Black burnt wood everywhere, rain in the morning. A beautiful apocalypse.”