Lorem Ipsum...

Světlonoš
alias Petr Pufler


Kosmos

Jak veliký je vesmír? Jak malá je molekula? Jak rychlé je světlo? Jak dlouho zaniká planeta? Už jste hráli hru Everything? Jaký je váš nejoblíbenější dynosaurus? Není schovaný klič k celému vesmíru v atomu vodíku viděného elektronovým mikroskopem snícího vědce?


Kosmos

How big is the universe? How small is a molecule? How fast is light? How long does it take for a planet to disappear? Have you played Everything? What is your favorite dinosaur? Isn't the key to the entire universe hidden in the hydrogen atom seen through the electron microscope of the dreaming scientist?
CZ

Světlonoš, krycím jménem Petr Pufler, je neoddiskutovatelnou legendou místní scény, kmotr některých světelných mláďat a otec nejlepších bastle instalací. Jeho jméno je nerozlučně spjato s pradávnými kruhy Polygon crew, kde tvořil dechberoucí instalace, jejichž síla spočívala v jednoduchosti principů. Z žárovky vytvářel svatyně, projevujíc genialitu v jednoduchosti. Světlonošova aura autenticity a pokory z něj činí jedinečného umělce. V současné době (s novým aliasem Betonoš) se věnuje studiu materiálu a robotické fabrikaci betonu ve společnosti So Concrete kurátorované Federicem Díazem. Jeho dílo prezentované na výstavě budou tvořit volné instalace z objektů, které vznikly v nedávné době, spojující beton s pryskyřicí a sklem. Petrova tvorba odráží fascinaci materiálem a světlem - průzkum nejzazších možností jejich schopností. Petrovým snem je také podat ruku modernímu muži a nabídnout mu kurz: “SuperChlap aneb Sto způsobů, jak vybastlit všechno”, což odráží jeho touhu po propojení umění, řemesla a každodenního života.

ENG

Světlonoš, also known as Petr Pufler, is an undisputed legend of the local scene, the godfather of some of the light padawans and the father of the best bastle installations. His name is inextricably linked to the ancient Polygon crew, where he created breathtaking installations whose strength lay in the simplicity of their principles. He created shrines out of light bulbs, displaying a genius for simplicity. Světlonoš’s aura of authenticity and humility makes him a unique artist. Currently (with a new alias, Betonoš) he is studying the material and robotic fabrication of concrete at So Concrete, curated by Federico Díaz. His work presented in the exhibition will consist of loose installations of objects that have been recently created, combining concrete with resin and glass. Peter's work reflects a fascination with material and light - an exploration of the ultimate possibilities of their capabilities. Peter's dream is also to lend a hand to the modern man and offer him a course, "SuperChlap or One Hundred Ways to Bastle Everything", reflecting his desire to connect art, craft and everyday life.Co byla tvoje oblíbená či nezapomenutelná akce?

Doufám, že to na nás nespadne...


What was your favorite or unforgettable event?

I hope it doesn't fall on us...