Jan Hladil


Oltář světla

Světlo je podmínka života. 
Světlo je vůle energie. 
Světlo je vektor smyslu. 
Světlo je bůh a bohyně. 
Světlo je úžas a poznání.


Altar of Light

Light is the condition of life.
Light is the will of energy.
Light is a vector of meaning.
Light is god and goddess.
Light is wonder and knowledge.
CZ

V jeskyních, za mihotavého svitu první posvátné Diskokoule, škrtal tak dlouho lasery o sebe, až vytvořil první dikobraz. Výsledkem tohoto prapůvodního přechodového rituálu bylo přijetí do řádu mistrů laserů Jediů (nebo taky ateliéru Supermédií na UMPRUM), kde mimo prohloubení svých sociopsychologických moudrostí došel díky tvrdé a systematické práci k vizuálnímu aktivismu. Nyní tak Deepa můžeme vidět mezi ostatními mistry zápasit s koherentními svazky světelných paprsků na bojištích planet Lunchmet a Signal. Tam se prosekával jasem tmou po boku legend Jakuba Peška či Romana Duška, objevoval artefakty nadlidských rozměrů a námětů. Nyní se přesunul
v čase, ač stále součástí elitních vizuálních ...
... a zářivých komand, k bádání v hlubších rovinách interpretací lidské existence a to za použití světla a jeho digitálních derivátů. Výsledky tohoto eposu jsme mohli spatřit

v relikviářích Národní Galerie ale i The Chemistry Gallery, pro kterou nyní postaví... 

Oltář Světla

„Světlo je podmínka života.
Světlo je vůle energie.
Světlo je vektor smyslu.
Světlo je bůh a bohyně.
Světlo je úžas a poznání.“
Bez světla není život.

ENG

In the caves, under the flickering light of the first sacred Discoball, he scraped lasers against themselfs until he created the first dickobraz. The result of this primordial rite of passage was his induction into the Jedi Order of Laser Masters (or the Supermedia Studio), where, in addition to deepening his sociopsychological wisdom, he came to visual activism through hard and systematic work. Thus, we can now see Deep among other masters wrestling with coherent beams of light on the battlefields of the planets
Lunchmeat and the Signal. There he cut through the darkness with the brightness of lasers alongside legends Jakub Pesek and
Roman Dusek, discovering artifacts
of superhuman proportions and themes.

Now, though still part of the elite visual and radiant squads, he has moved on to explore deeper levels of interpretations of human existence using light and its digital derivatives. We have seen the results of this epic in the reliquaries of the National Gallery but also The Chemistry Gallery, for whom he will now build ...

the Altar of Light

“Light is the condition of life.
Light is the will of energy.
Light is a vector of meaning.
Light is god and goddess.
Light is wonder and knowledge.“
Without light there is no life.Co byla tvoje oblíbená či nezapomenutelná akce?


„Nejlepší mejdan za posledních pár let (těch pár stovek přetím od roku 2009 už mám v mlze...) byl PSH v ROXY - výročí 20.let desky Repertoár - druhé jetí. Z předchozího dne jsem nespal a před akcí mi bylo nejhůř v životě před akcí ever. A pak jsme to s Lukášem Dřevjaným dali jak páni a bylo to vidět. Crowd a celá crew největší hype.“

 
What was your favorite or unforgettable event?


“The best party in the last few years (the few hundred I‘ve had since 2009 are bit clouded...) was PSH at ROXY - 20th anniversary of Repertoire - the second trip. I hadn‘t slept from the day before and was feeling the worst I‘ve ever been before an event. And then me and Lukáš Dřevjany gave it like fakin kings and it showed. Crowd and the whole crew - the biggest hype.“