blok_4


Nite vibes w/ 
Ben Klock
Nrmn
Selektiv Mutism
Silhoutte
Skaff
Yan


CZ

V hlubinách uměleckého světa hibernuje kolektiv, jehož základy položili Tomáš Bukáček, Adam Mach, Filip Marek a Luboš Rezler (duo též známé jako Selektiv Mutism). Tato tlupa filmařů, vzdělaná na FAMU v Praze, přinesla do světa ravu estetiku sci-fi filmů, charakterizovanou minimalistickým stylem, ostrými rysy a chladnou atmosférou. Pod rukama se jim stávala vizuální stránka parties uměleckým dílem, jednovečerní výstavou, která druhý den přetrvávala v představách diváků jako ozvěna za snem. Tvorba kolektivu bude koncipována jako archeologické naleziště vlastních děl, kde útržky a fragmenty ze světelných instalací získávají nový význam a stávají se pazourky a venušemi v pojetí 21. století, s odkazy například na akci nite vibes w/ Ben Klock, největší halovkou té doby. Světelné a kinetické objekty vytržené z kontextu vytvářejí nové konstelace, zatímco diváci mají možnost nahlédnout do procesu tvorby prostřednictvím printů, skic, technických nákresů a malých displejů s video smyčkami. blok_4 je kolektiv tvůrců fascinovaných elektromagnetickými vlnami, světelnými a optickými jevy a moderními technologiemi, který se vyznačuje nejen citlivým zacházením s prostorem, či materiály, ale také aktivním zapojením diváků, čímž vytváří nové perspektivy a pohled na tvorbu kolektivu.

ENG

In the depths of the art world, a collective whose foundations were laid by Tomáš Bukáček, Adam Mach, Filip Marek and Luboš Rezler (a duo also known as Selektiv Mutism) is hibernating. This group of filmmakers, educated at FAMU in Prague, brought the aesthetics of science fiction films to the world of rave, characterized by minimalist style, sharp features and cool atmosphere. Under their hands, the visual aspect of the parties became a work of art, a one-night exhibition that lingered in the imagination of the audience the next day like an echo behind a dream. The collective's work would be conceived as an archaeological site of their own works, where bits and pieces from light installations would take on new meaning and become flintlocks and venuses in a 21st century conception, with references to, for example, the nite vibes event w/ Ben Klock, the biggest indoor party of the time. Light and kinetic objects taken out of context create new constellations, while the audience is given a glimpse into the process of creation through prints, sketches, technical drawings and small displays with video loops. block_4 is a collective of artists fascinated by electromagnetic waves, light and optical phenomena and modern technology, characterized not only by a sensitive handling of space or materials, but also by the active involvement of the audience, creating new perspectives and insights into the collective's work.

Co byla vaše oblíbená či nezapomenutelná akce?

„Fascinovaly nás pláty plechů a chtěli jsme
z nich udělat abstrahovaný promítací plátno.
Nakonec jsme se dva dny houpali v patnácti metrech na plošinách a doufali, že to ty kovový lanka s karabinama udržej ve vzduchu.“What was your favorite or unforgettable event?

“We were fascinated by metal sheets and wanted to turn them into an abstract projection screen. Ultimately, we spent two days swinging fifteen meters on platforms, hoping the metal cables with carabiners would keep it in the air.”