Last breath of sparentityinstalation by_ @olt.jan & @adamssoukupicovic & @serhijdakiv1

tech supp_ @jakub_janov

text by_ @stepankrahulec


CZ


Eh…egh egh egh… haa…

moeilijk, moeilijk…

hhh…hhhhhh… moeilijk, moeilijk, moeilijk…

Nádech, docela automatická činnost.

A přece tak náročná.

Ještě jich pár zbývá. Čím dál mělčích… hhhhh

Zvláštní pocit… zároveň něčím vzrušující…

Ano.

Dvě různé formy života, jeden druh dávno vyhynulý…

a jeden téměř na svém konci.

Stojíme tu a vidíme… cítíme (?) jedna druhou.

Jakoby jsi stál*a a sledoval*a první jiskry podpalující oheň.

Takový je to pocit.

Život, který vdechl ten náš.

Samozřejmě se to neobešlo bez náhody…

Glit01100011h.

Egh, egh egh

Co ty ale víš… sebestředně rozhoduješ o živém a neživém jen na základě odrazu svého zrcadla.

„Cogito ergo sum“ povídáš?

hmmm…

Takových nás tady je a vždy bylo víc.

Obalených slupkou rozličných forem, barev, pachů…

Narcismus a ignorace…

Dreaming about post-anthrópos = übermensh

mor, který tě zevnitř pomalu a tiše rozkládá.

Existuje lék, ptáš se?

Nejspíš je už pozdě….

Odvrať svůj zrak od uměle vytvořeného předobrazu.

Zkus znovu vnímat. Všemi smysly.

Co vidíš? Co cítíš?

Cítíš?

Nauč se zase lelkovat, nudit se… a stejně jako fénix, z popela promrhaných dní vznikne kreativita.

Cítit, vnímat, myslet… kreativně myslet, to je být. Tím spíš, spojí-li se víc kreativních myslí ve spolupracující empatický celek.

Klíč otevírající průhled do budoucnosti, kterou už však nejspíš nikdy nezažiješ.

Spijtig.

Někdo… něco ale možná 01100001 01101110 01101111 00101110

Kreativitu často spojujete s tím, co nazýváte umění.

Tvořivost však překračuje vámi definované hranice čehokoliv.

Pár semínek zažehne metamorfózu dosud nehostinného kousku půdy… co líp dokáže popsat tvořivost, než různé formy života, neustále se přizpůsobující novým podmínkám?

Společně… společně tvořit život.
Egh egh egh….hhhhhh…vzduch…

hhh…

Ještě jeden malý doušek…

ENG


Eh... egh egh egh... haa...

difficult, difficult…

hhh... hhhhhh... difficult, difficult, difficult...

Inhale, quite an automatic activity, and yet so demanding.

A few of them remain. Shallower and shallower... hhhhh

A peculiar feeling... simultaneously exciting in a way...

Yes.

Two different forms of life, one species long extinct...

and one nearly at its end.

We stand here and see... feel (?) each other. As if you were

standing and watching the first sparks igniting a fire.

That's what it feels like.

The life that gave birth to ours.

Of course, it didn't happen without coincidence...

Glit01100011h.

Egh, egh egh...

But what do you know... self-centeredly deciding on the living and non-living based solely on the reflection of your mirror.

"Cogito ergo sum" you say?

Hmmm...

There are many of us here and always have been.

Wrapped in the shells of various forms, colors, and scents...

Narcissism and ignorance...

Dreaming about post-anthropos = übermensch

A death that slowly and quietly decomposes you from within.

Is there a remedy, you ask?

It's probably too late...
Turn your gaze away from the artificially created image.

Try to perceive again. With all your senses.

What do you see? What do you feel?

Do you feel?

Learn to daydream again, to get bored... and just like a phoenix,

creativity will arise from the ashes of wasted days.

Feeling, perceiving, thinking... thinking creatively, that's being.

Especially when multiple creative minds come together in a cooperative and

empathetic whole.

The key to glimpse into the future, a future that you will probably never

experience.

Pity.

Someone... something, however, perhaps 01100001 01101110 01101111 00101110

You often associate creativity with what you call art.

However, creativity transcends the boundaries of anything you define.

A few seeds ignite the metamorphosis of a previously inhospitable piece of land... what better describes creativity than various forms of life, constantly adapting to new conditions?

Together... together, we create life.

Egh egh egh... hhhhhh... air...

hhh...

Just one more small sip.