Pocta Boudníkoviby Polygon crew

Kryštof Hlůže
Sanjin Nesimi
 Petr Pufler
Jakub  Zeman
Robin Fritzen.
František Chytil
Jaroslav Moravec
Vojtěch Kálecký
Tomáš Bukáček
Filip Marek
Luboš RezlerCZ

Ozvěny nezapomenutelných časů pronikají zdmi opuštěných skladišť, hal, sklepů a nádraží. Vyvolávají vzpomínky na minulé aeony, kde se život odvažoval mihnout uprostřed kambrického šepotu. Rodící se beaty a éterické techno krajiny v pustých pražských klubových terénech. Polygon, odvážné svědectví evoluce, základní stavební kámen, který předznamenává podzemní svět syrových, nespoutaných zvuků, podobně jako formy života morfující v dávných, cizích oceánech. Polygon křísil energie synestetickými vlny osvobozujícího techna v pozůstatcích socialistické minulosti hlavního města, zažehával tanec života uprostřed temných hlubin. Esence téhle skupiny snoubí prapůvodní a futuristické, a vytvářejíc tak vesmír, v němž je každý beat pulzací v čase, každá melodie cestou skrze biotické a syntetické, a manifestují tak realitu, v níž je duše navždy spjata s věčnými ozvěnami nekonečné životní cesty. Polygon se stává nadčasovou entitou, symbiotickým spojením starobylého a techno-futuristického, věčně se ozývajícím ve spirálách temné, vyvíjející se podstaty Prahy.     

ENG

Echoes of unforgettable times permeate the walls of abandoned warehouses, halls, cellars and railway stations. They evoke memories of bygone aeons where life dared to flicker amidst the whispers of the Cambrian. Emerging beats and ethereal techno landscapes in the desolate Prague club terrains. Polygon, a bold testimony to evolution, a building block that foreshadows an underground world of raw, unbridled sounds, like life forms morphing in ancient, alien oceans. Polygon crosses energies with synesthetic waves of liberating techno in the remnants of the capital's socialist past, sparking the dance of life amidst the dark depths. The collective’s essences blend the primordial and the futuristic, creating a universe in which every beat is a pulsation in time, every melody a journey through the biotic and the synthetic, manifesting a reality in which the soul is forever linked to the eternal echoes of life's endless journey. Polygon becomes a timeless entity, a symbiotic fusion of the ancient and the techno-futuristic, forever echoing in the spirals of Prague's dark, evolving essence.