Petr Cuker


Světlosvod 
Kinetická, světelná instalace


Tři křídla.

Každé ve svém rytmu.

Cestují kolem jádra.

Otočka za minutu.

Otočka za hodinu.

Otočka za den.

Běh času odhaluje-zakrývá světelné jádro.

24hodinový cyklus


Instalace poukazuje na problematiku konzumování světla v nesprávném čase a množství.Light guide
Kinetic light installation


Three wings.

Each in its own rhythm.

They travel around the core.

One turn per minute.

One turn per hour.

One turn per day.

The passage of time reveals and conceals the celestial body.

The 24-hour cycle


The installation points to the matter of consuming light at the wrong time and amount.


CZ

Petr Cuker je znám napříč všemožnými kmeny skrze Prahu a to hlavně díky své nesmírné oddanosti a ochotě naslouchat, kdy vlastní touhy a potřeby mnohdy upozaďuje ve prospěch podpory a pomoci ostatním umělům a kolektivům. Jeho ruce, šikovné ve zpracovávání nejrůznějších materiálů, si navykly vytvářet umělecká díla za pomocí nalezených pokladů, ready made věcí, upcyklací použitého, ale i nově vytvořeného. Petr se stává moderním jeskynním mužem vybaven zručností a odvahou zkoumat neznámé. Ve svém novém díle se z hlediska materiálu ponořuje do světa sklolaminátu. Tématem mu pak budou v současnosti velmi zmiňované a důležité cirkadiální rytmy spojené se slunečním světlem a jeho vlivem na naše zdraví. Petrovo dílo divákům odhalí desynchronizaci a narušení našeho vnitřního světa světlem nezdravým, nepravým. Toto dílo, umístěné symbolicky na konci cesty naší výstavou, je odrazem návratů domů v černých brýlích za svitu prvních slunečních paprsků. Odkazuje (nejen) na životní styl nočních ptáků subkultury kolem ravu, ale také na společenský fenomén kolonizování noci. Hlavním cílem Petrovy instalace je tak poukázat na problematiku konzumování světla v nesprávném čase, barvě a množství, která je zdrojem mnoha nešvarů dneška a dnů budoucích.

ENG

Petr Cuker is known across the tribes of Prague for his immense devotion and willingness to listen, often neglecting his desires and needs in favour of supporting and helping other artists and collectives. His hands, skilled in processing a variety of materials, have made a habit of creating works of art using found treasures, ready-made items, and upcycling used and newly created items. Peter is becoming a modern caveman equipped with the handy skills and courage to explore the unknown. In his new work in terms of materials, he delves into the world of fibreglass. His topic will then be the currently much-talked-about and important circadian rhythms associated with sunlight and its effect on our health. Peter's work will reveal to the audience the desynchronisation and distortion of our inner world by unhealthy, false light. This work, placed symbolically at the end of our journey through the exhibition, is a reflection of coming home early morning in black glasses to the first rays of the sun. It refers (not only) to the night bird lifestyle of the subculture around raves, but also to the social phenomenon of the colonization of the night. The main aim of Peter's installation is thus to highlight the issue of consuming light at the wrong time, colour and quantity, which is the source of many of the ills of today and the days to come.

Co byla tvoje oblíbená či nezapomenutelná akce?

„Hmm těžká otázka, ale třeba barrandovský terasy (Cukr) byly top!) Se Sláňou a Teres sme tam strkali neony do žlabů kolem celého bazénu. Dneska mi to přijde jak dělat vysokonapěťový plot. Pak sem tam nesl ňáký světlo na ten giga můstek skokanskej, bylo to dost vysoko a nebezpečný. Říkal jsem si: Stojí to za to? A stálo. Bylo to top)“
What was your favorite or unforgettable event?

“Hmm, tough question, but for example the Barrandov terrace (Cukr) was top!) With Sláňa and Teres, we placed neon lights into the troughs around the entire pool. Today it feels like building a high-voltage fence. Then I carried a light all the way up on the water jump tower, it was quite high and dangerous. I was wondering: Is this worth it? And it was. It was top)”