Marek ŠilpochKoukej, Orionův pás!

Starý světelný billboard

Toto dílo, zatím vytržené z kontextu, postupně popularizuje společenský problém světelného znečištění. Poukazuje na vliv září měst, továren a jiné civilizace, která má neblahý dopad na viditelnost jedné z nejkrásnějších světelných instalací; hvězdné oblohy. Divák na světelném billboardu může spatřit pouze Orionův pás, přičemž zbytek hvězd je díky znečištěné tmy v galerii neviditelný.  


Nápis ONLY TONIGHT, který inzeruje oblohu samu k vidění pouze dnes, je realizovaný ze starých reklamních písem, recyklátů z měst. Napřímo však odkazuje k prvopočátku neonové tvorby v USA, která se využívala pro tvorbu reklamních poutačů. Tím také odkazuje k pomíjivosti reklamních sdělení a paradoxům, kdy inzeruje něco co díky jemu samotnému není vidět. 


Starlinked

Satelit

Stejně jako Elon, i Marek měl potřebu vytvořit si svůj satelit. Proč do vesmíru nevypustit více odpadu, že?!Look, Orion's belt!

Old light billboard

This work, taken out of context, gradually popularizes the social problem of light pollution. It points to the influence of the glow of cities, factories and other civilizations, which has an adverse effect on the visibility of one of the most beautiful light installations; the starry sky. The viewer on the illuminated billboard can only see Orion's belt, while the rest of the stars are invisible due to the polluted darkness of the gallery.

The sign ONLY TONIGHT, which advertises the sky itself - to be seen only today, is realized from old advertising fonts, recycled from cities. However, it directly refers to the first beginnings of neon art in the USA, which was used to create advertising banners. This also refers to the ephemerality of advertising messages and the paradoxes of advertising something that cannot be seen thanks to itself.

Starlinked

Satelit

Like Elon, Marek also needed to create his own satellite. Why not release more trash into space, right?!CZ

?

ENG

?Co byla vaše oblíbená či nezapomenutelná akce?


„Monolith 2, nezapomenu jak jsme vymysleli blbost, celou jí dali do pohybu a díky tý nezapomenutelný auře XYZ: já, Oliver, Dominik, Filip, jsme vytvořili něco, co do teď nechápu jak sme dali... realně když na to myslím, chce se mi trochu brečet.“

 
What was your favorite or unforgettable event?


“Monolith 2, I won't forget how we came up with the madness, they set it all in motion and thanks to that unforgettable aura of XYZ: me, Oliver, Dominik, Filip, we created something that I still don't understand how we did... realistically, when I think about it, I want I want to cry a little.“