Jakub Nepraš

Potenciál

Samoorganizace digitálního světa vstupuje do další úrovně jakési singularity. Našla řeč s přirozenými přírodními procesy nebo je natolik napodobuje, “motivuje”, že dočasně dochází k fúzi s hmotou, kterou dokáže organizovat a udrží se jako vrstva, dokud jí přírodní výběr nevyloučí nebo neposune do dalšího patra evoluce.

„Potenciál“ zde zatím září jen ve světelné iluzi uvnitř skleněného kamene, kde je jako v jantaru vidět místo zkamenělého komára, esence našeho přelomového “digitálního” období.


Potential

The self-organization of the digital world is entering the next level of a kind of singularity. It has found a language with natural natural processes or imitates them so much, "motivates" them that it temporarily merges with matter, which it can organize and maintain as a layer, until natural selection excludes it or moves it to the next level of evolution.

"Potential" shines here only in the light illusion inside the glass stone, where the place of a petrified mosquito can be seen as in amber, the essence of our breakthrough "digital" period.CZ

Byl jednou jeden král lesa, divý muž, jenž také vládl prapodivnému a záhadnému kmeni Stromolidí, kmeni, který vycházel ven pouze jednou ročně, aby osvítil luka a lány svým dechberoucím uměním kolem jednoho z divů kraje českého, Ořechu. Král to byl veselý a spravedlivý, jeho ruce byly obdarovány zvláštním a nevídaným darem - pokaždé, když sáhl na kus dřeva (nebo plastu), stala se z něj umělecká instalace. A nejen to - uměl jezdit na koních technologií tak, jako nikdo před ním a prosekal nové cesty do končin dalším, jenž ho následovali. Velmi rád se pak po večerech nořil v posvátném transu do zvuků dunění bubnů kolem své vesnice, ale nezapomínal i na jiná království, kam si jej často zvali pro jeho um a zručnost ve zpracování vzácných paprsků. Skrze svou tvorbu dokázal nejen uchvátit zrak plebsu, ale také upozornit na palčivá témata 4. digitální a informační průmyslové revoluce. S pokorou jemu vlastní, putuje po naší zemi zahalen stínem a nikdo neví, kde se objeví příště, koho navštíví a už vůbec ne, co přinese. 

ENG

Once upon a time there was a king of the forest, a wild man who also ruled over the strange and mysterious tribe of the Stromopeople, a tribe that only came out once a year to illuminate the fields and meadows with their breathtaking art around one of the wonders of the Bohemian region, Walnut Tree. The king was cheerful and fair, his hands blessed with a special and unprecedented gift - every time he touched a piece of wood (or plastic) it became an art installation. Not only that - he could ride the horses of technology like no one before him, forging new paths for others who followed him. He loved to spend his evenings in a sacred trance to the sound of the drums thundering around his village, but he did not forget about the other kingdoms where he was often invited for his art and skill in processing the precious rays. Through his work, he was able to not only capture the eyes of the plebs but also draw attention to the burning issues of the 4th digital and information industrial revolution. With the humility inherent in him, he wanders around our country shrouded in shadows, and no one knows where he will appear next, whom he will visit, much less what he will bring.Co byla tvoje oblíbená či nezapomenutelná akce?


„soukromý karneval.“

 
What was your favorite or unforgettable event?


“private carnival“