GoJo 


Terapie

Léčivé účinky infračerveného světla se využívají pro léčbu zranění kloubů či nachlazení. Zveme návštěvníky, aby na chvíli zvolnili a ohřáli se v záři červeného světla. S rýmičkou si nezarejvíš.


Therapy

The near infrared light with its therapeutic qualities is used to heal flues or joint injuries. We invite the audience to have a seat and take a minute under the warming red light. Every raver needs a break.


CZ

Architekti, sochaři a umělci, obdaření neobyčejnou zručností, přistupují ke svému dílu s lehkostí, která překračuje hranice samotného bytí. Nejenže stáli u kolébky letní školy Maříž, ale byli i klíčovými tvůrci prvních vizuálních prvků Harmony rec.. V tajemných hlubinách lesa, kam chodili pro inspiraci na houby, objevili dřevo, které se stalo středobodem jejich experimentů a nosným pilířem instalací, které vytvořili. Z hibernačního spánku se na scénu opět vracejí a pro tuto výstavu připravují speciální zážitek, kde se zaměří na práci s červeným světlem. Ačkoliv je toto světlo obvykle spojeno s klubovým prostředím, zde bude použito ve své sluneční formě, což umožní jeho transformaci do ozdravného procesu pro diváka. Tímto způsobem kolektiv GoJo hledá nové možnosti vyjádření a propojuje uměleckou tvorbu s léčivými aspekty světla.

ENG

Architects, sculptors and artists, endowed with extraordinary skill, approach their work with an ease that transcends the boundaries of existence itself. Not only were they at the cradle of the Maříž Summer School, but they were also key creators of the first visual elements of Harmony. In the mysterious depths of the forest, where they would go for inspiration to forage for mushrooms, they discovered wood, which became the centerpiece of their experiments and the supporting pillar of the installations they created. They are returning to the scene from hibernation and are preparing a special experience for this exhibition, where they will focus on working with red light. Although this light is usually associated with club environments, here it will be used in its solar form, allowing it to be transformed into a healing process for the viewer. In this way, the GoJo collective seeks new possibilities of expression and connects artistic creation with the healing aspects of light.
Co byla vaše oblíbená či nezapomenutelná akce?

Pro nás byla asi nejcennější jedna z naších prvních akcí Harmony w/ Yan Cook (2015). Byla to vlastně první akce, kterou jsme dali dohromady v našem plném složení (Honza, Nico, Michal a Adam). Po tomhle zážitku jsme u podobných akcí zústali dalších 5 let. Důležitou roli v tom hrála spolupráce s někdejším XYZ project, který nás zasvětil do práce se světlem, a se kterým jsme dělali řadu nadcházejících akcí. What was your favorite or unforgettable event?


Probably one of our first events, Harmony w/ Yan Cook (2015), was the most valuable for us. It was actually the first gig we put together with our full line-up of Honza, Nico, Michal and Adam. After that experience we stayed with similar scheme of events
for the next 5 years. The cooperation played an essential role in this with the former XYZ project, which introduced us to work with light, and with which we did several upcoming events.